Válečné cesty 21.pěšího pluku čáslavského v 1.světové válce – 3.část

Autor: admin <admin(at)caslavsko.net>, Téma: Historie, Vydáno dne: 25. 09. 2008

Ve třetím pokračování z naší serie o čáslavském pluku se s ním vydáme do Tyrol a celý tento díl s ním pak prožijeme v Itálii. Vlak na italskou frontu se chystá k odjezdu, a tak můžete alespoň v myšlenkách cestovat s nimi.

Ve třetím pokračování z naší serie o čáslavském pluku se s ním vydáme do Tyrol a celý tento díl s ním pak prožijeme v Itálii. Vlak na italskou frontu se chystá k odjezdu, a tak můžete alespoň v myšlenkách cestovat s nimi.
Tyrolská ofenziva

Ve 2.části tohoto seriálu jsme skončili 19.2.1916 ve vesnici Nowosielki, kde se pluk připravuje k odjezdu na tyrolskou frontu na italském bojišti. Pluk odjel na italskou frontu hned následující den 20.2.1916, ze stanice Luck. Jel přes Cholm, Lublin, Rozwadóv, Tarnów, Novy Sandec, Prešov, Košice, Budapešť, Mürzzuslag, Innsbruck do Neumarktu v Tyrolích. Odtud pochodoval 4.3.1916 do Revera del Luna.

Do 9.5.1916 je pluk v Terlagu, kde dostává horskou výzbroj a v hornatém okolí se cvičí na horskou válku. To byla hlavní odlišnost od bojů na ruské frontě. Také se provádí signalizační a telefonní nácviky, aby později mohla dobře pracovat spojovací služba v neschůdném terénu. V této době zhruba dvou měsíců měl pluk dobré ubytování a byl i dostatek stravy. Proto i nálada mužstva byla dobrá.

Jaká byla tehdy situace na italské frontě? Cílem bylo prolomení italské fronty, které mělo být provedeno vpadnutím do týlu sočské armádě, její odříznutí od základen a společným náporem ze dvou stran ji rozdrtit. Tím by byla Itálie prakticky vyřazena z války. Avšak tento plán ještě nenalezl pochopení u německého generálního štábu a rakouské síly byly omezené. Vliv na zahájení ofenzivy mělo i počasí a roční období. Původně měla být zahájena již začátkem února 1916. Avšak v zasněžených horách byl jakýkoliv pohyb nemožností, proto byl začátek ofenzivy odložen na 10.4. a pro stále nepříznivé počasí až na 15.5. Tím přišla rakouská vojska o důležitý faktor překvapení a Italové se mohli připravit k obraně. Rakouská armáda zde měla soustředěno velké množství vojsk, kterým velel arcivévoda Evžen. Vojska byla rozdělena do dvou armád. Celkem se jednalo o 190 praporů! Náš 21.pluk byl začleněn do 15.brigády, 3.divize, XX.sboru, kterému velel následník trůnu Karel.

Vraťme se tedy k našemu 21.pluku a jeho bojové cestě. Od 9.5. do 17.5. probíhaly pochody do operačních prostorů. V té době pluk pochodoval přes Trident, Matarello a Calliano údolím Adiže. Pak vystoupil přes Mezzomonte na horskou planinu u Folgarie a dále přes Costa do svých postavení na výšině Durer (kóta 1589). Útok započal 15.5. silnou dělostřeleckou palbou. 18.5. náš pluk vystřídal 14.pěší pluk v jeho bojové pozici na hoře Monte Coston d’Arsiero (18 km vých. od Rovereta). 19.5. pluk provedl útok na postavení Italů v sedle Valbona (kóta 1882) a obsadil jeho západní část. Od 20.5 do 24.5. pluk pokračoval v útocích na nejdůležitější úsek, na pevnůstku Campomolon (kóta 1855). Zde o něco severněji pluk ukořistil 3 děla, 1 houfnici, 582 pušek a další válečný materiál. 25.5. pluk odešel do obce Vale a byl ustanoven do divizní zálohy. Ale již následujícího dne 26.5. pluk střídá 14.pěší pluk na Monte Cimone (kóta 1230). Zde byl pluk ostřelován ze dvou stran a vytrval zde po dva dny. Dne 30.5. pluk postupoval silně ostřelován těžkou dělostřeleckou palbou, přes Mag. Fontana a Canále do Peralta. 31.5. pluk podnikl útok od St. Ubaldo (jižně od Arsiera) na italské pozice u Onara (kóta 645). I při tomto útoku byl pluk rovněž ostřelován těžkým italským dělostřelectvem z obou boků i z týlu. Pluk měl veliké ztráty, ale i 1.6. se ubránil útokům vedeným do obou boků. Všechny boje v těchto úsecích byly úžasně namáhavé pro neschůdný terén, skály a nadmořskou výšku (viz údaje o nadm. výšce u jednotlivých kót). 10.6. dochází XIX.pochodový prapor.

Významné pro pluk je datum 24.6.1916. Velitelství XX.sboru oznamuje pluku, že došel pro pluk vlastnoruční dopis od následníka trůnu! Pluk i nadále drží své pozice přes prudkou, ze tří stran řízenou, dělostřeleckou palbu. Tento den také dochází XX.pochodový prapor. 25.6. byl pluku nařízen ústup do Tonezzy. Ústup byl proveden bez boje. Tento ústup v úzkém údolí Torenta Astica, které bylo přeplněno ustupujícími rakouskými vojsky, se mohl stát katastrofou, kdyby Italové zpozorovali odpoutání vojsk a údolí silně ostřelovali. Tím skončila pohyblivá válka a začala válka poziční.

Od 26.6. do 3.7. pluk buduje silné pozice a kryty na výšinách Tonezzy a Monte Cimone a staví boční pozice na Cima Palje (kóta 990). I zde je pluk často ostřelován těžkým dělostřelectvem. Vzhledem ke skalnatému terénu se k trhání skal používá výbušnin. Čeští vojáci jako zruční hoši, kteří si poradí se vším, pochopitelně postupně získali i při této práci značnou zručnost a jistotu.

4.7. dochází ke změně, velení pluku převzal plk. Reimer. Bývalý velitel pluku plk. Schöbl (zvaný „náš táta“) byl jmenován velitelem 7.horské brigády. 10.7. dochází XXI.pochodový prapor. V polovině srpna 1916 byl náš pluk oddělen od 3.divize a přeložen ke své původní 10.divizi na sočskou frontu. Pluk pochodoval k odpočinku do týlu do baráků ležících na úpatí Monte Roveru, kdy pobyl od 18.8. do 11.9.1916. Velkou výhodou bylo, že naši vojáci nebyly na frontě, ale pobyt v barácích nebyla rekreace, protože tyto byly vybudovány v lese na severní straně úpatí kam k nim nemohly pronikat sluneční paprsky a proto byly chladné a nehostinné. Od 12.9. do 18.9. pluk pobýval v krásné krajině u Levica.
Válka, zde ještě v Jaroslavi

Vzpomínka k bojům v této oblasti. Zvláště boje u Monte Cimone (kóta 1230) byly neobyčejně prudké a pro obránce spojeny s velkými ztrátami. Zde fronta vyčnívala z rakouských pozic jako klín směrem k Arsieru, ohraničen údolím Freddo a řekou Astico. Křižovala se zde dělostřelecká palba, vybuchovaly těžké miny, světlomety sem svítily celou noc. Střídání polních stráží, doprava proviantu a střeliva se nikdy neobešla beze ztrát. Také příslušníci 21.pěšího pluku hájili několik dní tento obtížný úsek. Konečně dne 23.9.1916 byl vrcholek hory rakouskými sapéry vyhozen do vzduchu. Jeden italský 28 cm moždíř (typ děla), který příslušníci 21.pěšího pluku ukořistili v pevnosti Campomolon, byl rozříznut a do jeho ploch bylo vyryto „Válečná kořist 21.pěšího pluku“ a kusy vystaveny u pomníku Danteho v Tridentu.

Sočská fronta

Od Levica pluk odjel na sočskou frontu tratí kolem jezera cyldozzského do Tridentu a dále přes Bolzano, Franzensfeste, Toblach, Lublaň a Občinu do St. Daniele. Tam dorazil 20.9.1916. Pluk byl ubytován ve vesnicích Avber a Ponikve a byl přímo podřízen VII.armádnímu sboru arcivévody Josefa. 22.9. v 7 hodin začal pochod přes Kobdil, St. Daniel a Vipach do Zapuše, kde pluk přenocoval. 23.9. pluk pokračoval v pochodu přes Heidenschaft, Predmeje a Nemči do Ternova. Pluk vstupuje do svazku 57.pěší divize a 25.9. střídá v pozicích na Monte Santu 2.střelecký pluk. Zde byly zákopy převzaty ve velmi špatném stavu a nedostává se krytů pro všechno mužstvo. Proto pluk započne hned se stavbou předního zákopu a s vrtáním kaveren (úkrytů). V tomto postavení prodělává pluk ve dnech 6.10. až 10.10. 8.italskou ofenzivu na Soči. Ale bylo to relativně dobré, protože Italové proti našemu pluku neútočili, pouze po dobu ofenzivy prudce ostřelovali zákopy pluku. Ztráty mužstva byly nepatrné. V nich jsou započteny i ztráty otravou plynem. Monte Santo bylo plukem hájeno až do 25.10., kdy byl pluk vystřídán 5.domobraneckou brigádou.

26.10. pluk pochoduje do Lokve přes Slokarji, Vrtovče, Samaria do Stagovců. Zde pluk čeká na odjezd na rumunskou frontu. Avšak 2.11. začala 9.italská ofenziva! Proto byl pluk dán k dispozici XVI.armádnímu sboru a pochoduje do vesnice Cernica v údolí Vipachu. 2.11. bylo tábořeno v Cernici. V 18 hodin pluk postupuje dále přes Dornberg, Gradiscuta do Lukežice, kde je přidělen 26.pěší divizi a v jejím rámci k 56.pěší brigádě. 3.11. je pluk za bubnové nepřátelské palby nasazen do útoku na Fajti Grib (kóta 432). Útok se nezdaří a pluk je nucen ustoupit na linii vymezenou kótou 464 a obcí Ozrenj. Zde byly budovány zákopy (pokolikáté již v této válce?), které byly přes neustálé nepřátelské útoky hájeny až do vystřídání dne 6.11. Ztráty za období od 3.11. do 6.11. jsou 27 mrtvých a 152 raněných.

7.11. pokračuje pluk v pochodu přes Dornberg, Lipa a Temnica do Vojščice.. Zde je pluk podřízen znovu své původní 10.divizi. Pluk vysílá orientační hlídky do první linie v úseku kóty 208, kterou má pluk obsadit. 9.11. přebírá pluk uvedený úsek od 102.pěšího pluku. Ale opět, jako v minulosti, je i tento úsek nedostatečně vybudován a pluk je vystaven neustálým přepadům nepřátelského dělostřelectva. Zde se pluk prvně dostává do pověstné fronty na náhorní planině kraské. K těžkostem se přidává ještě deštivé počasí. Rovněž cesty k zákopům pluku jsou neustále ostřelovány, proto je zásobování vojsk velice obtížné. Ztráty pluku dosáhly asi 200 mužů. Konečně 25.11. je pluk vystřídán 102.pěším plukem a 7.12. se pluk nachází na zotavené v Repenu. První dny byl mužstvu dopřán odpočinek, později se začíná cvičit. 8.12. pluk pochoduje z Repenu do Gorjanska, kde přenocuje. Ale 9.12. náš pluk opět střídá 102.pěší pluk na kótě 208. Vystřídání probíhá v noci, za silného ostřelování cest k zákopům nepřátelským dělostřelectvem. V tomto úseku pobyl pluk do 3.1.1917, přičemž téměř každý den podnikalo nepřátelské dělostřelectvo přepady, což si vyžádalo značných obětí. A zase žádné vánoce a oslavy Silvestra! A navíc 30.12. v noci byly zálohy 4.praporu vystaveny působení plynu (otravovány plynem)! Nepříjemný to pozdrav od italských vojsk do nového roku! V době od 19.12. do 3.1.1917 ztratil 4.prapor 11 mrtvých a 27 raněných. 4.1.1917 byl pluk vystřídán 102.pěším plukem a odešel na zotavenou od 4.1. do 8.1. do Praprotu – Ternovice a do Záleži.

9.1. byl zahájen pochod na Velky Dol, kde pluk vystřídal 98.pěší pluk. Tento úsek byl poměrně klidný, ale i zde byly ztráty, jen u 3.praporu 3 mrtví a 5 raněných. V tomto postavení pluk setrval do 27.1. a byl vystřídán opět 98.pěším plukem. Od 28.1. do 2.2. byl pluk v záloze 10.divize ve Vojšici, Versiči a Koryte – Lager. 4.prapor a plukovní velitelství byly ve staré Lokvě (kóta 274) v lesních barácích. 3.2. byl nastoupen pochod na zotavenou do Velkého Dolu. Zde pluk setrval až do 21.2. Jednotlivé části pluku byly ve Skofi a Nadrožice.

22.2. byl zahájen pochod do Brestovice Gorni. Vesnice byla značně poškozena italskou dělostřelbou. Pluk se ubytoval v ještě zachovalých domech a zčásti v polních barácích a tvořil zde divizní zálohu. Jednotlivé části pluku byly rozmístěny ještě v Mahorině, Moszi a Komarje. I zde byly vesnice ostřelovány italským dělostřelectvem, ale náhodou nezpůsobují velké škody. Pluk vysílá orientační hlídky do úseku kóty 144, kde má mít v budoucnu zákopy.

A 3.3. dochází ke střídání v uvedeném úseku, kde je střídán 64.pěší pluk. Kóta 144 je obsazena Italy! Zákopy pluku jsou na východní straně kóty, což je pro pluk velmi nevýhodné. Vzdálenost zákopů je místy jen 15 kroků! To způsobuje nervozitu na obou stranách. Sebemenší hluk v zákopech způsobený pracujícími zákopníky má za následek prudkou oboustrannou palbu. Zvláště pak zde působí vrhače min a granátů, ve kterých mají Italové převahu. Velitelství divize stále nutí pluk k útokům, s cílem dobytí a obsazení vrcholu kóty 144. Ty se však nikdy nezdařily a oddíly pluku byly za značných ztrát odraženy. Konečně 16.3. je pluk zčásti vystřídán 64.pěším plukem. Avšak 2.prapor našeho pluku stále drží severní úsek. Zbývající dva prapory jdou na zotavenou do Mavhunje, kde tvoří divizní zálohu. Sem také došel také XXVI.pochodový prapor. 29.3. podnikl náš 2.prapor a 2.prapor 64.pěšího pluku další útok na kótu 144. Našemu praporu se útok nezdařil, měl 3 mrtvé a 63 raněných. 2.praporu 64.pěšího pluku se útok zdařil a získal 26 italských zajatců a 2 kulomety. 1.4. byly opět naším plukem obsazeny zákopy v tomto úseku a vystřídaný 2.prapor našeho pluku je od 1.4. ustanoven divizní zálohou v Cerovlje. Ztráty na kótě 144 byly opět značné, např. dne 5.4. při obvyklém dělostřeleckém přepadu a výbuchy těžkých min, trvající ani ne jednu hodinu, bylo v zákopech našeho pluku 11 mrtvých a 30 těžce raněných. Konečně 23.4. jsou oba naše prapory na kótě 144 vystřídány praporem 64.pluku a praporem 91.pěšího pluku. 24.4. odcházejí naše prapory na zotavenou do Grabovic, Zálezi a Zgoniku. Zde opustíme náš 21.pěší pluk na italské frontě a vrátíme se k němu ve 4.dílu.

V těchto bojích od 15.5.1916 do 24.4.1917 (tedy přibližně za dobu jednoho roku) padli tito důstojníci, praporčíci a kadeti:
 

V tomto období byl zajat snad jen jeden důstojnický čekatel. Více zajatých v literatuře není uvedeno. Znovu připomínám, že padlí a zajatí jsou uváděni jen důstojníci, praporčíci a kadeti. Počty raněných z jejich řad jsou desítky. Počty padlých, raněných a zajatých příslušníků mužstva jdou do tisíců!

Znovu vyzývám, kdo se pokusí vyznačit na mapě bojovou cestu našeho 21. pěšího pluku a obohatí názornou pomůckou tento náš seriál?