Odpověď ministra životního prostředí na interpelaci Mgr. Jana Klána

Autor: Čtenář <(at)>, Téma: Čáslav, Vydáno dne: 28. 05. 2016

V následujícím textu je odpověď 15. ministra životního prostředí pana Mgr. Richarda Brabce na interpelaci ev.č. 891 ohledně skladování kalu z Ostravy. Došlo emailem jako obrázek - scan originálního textu, přepsáno OCR programem aby to bylo na stránkách čitelné. Může obsahovat drobné nepřesnosti vzniklé nedokonalostí převodu - i když jsme se velmi snažili aby tomu tak nebylo. Zvýraznění dvou řádek žlutou barvou je dílem redakce.

V následujícím textu je odpověď 15. ministra životního prostředí pana Mgr. Richarda Brabce na interpelaci ev.č. 891 ohledně skladování kalu z Ostravy. Došlo emailem jako obrázek - scan originálního textu, přepsáno OCR programem aby to bylo na stránkách čitelné. Může obsahovat drobné nepřesnosti vzniklé nedokonalostí převodu - i když jsme se velmi snažili aby tomu tak nebylo.  Zvýraznění dvou řádek žlutou barvou je dílem redakce.
Richard Brabec
ministr životního prostředí

V Praze dne 16. května 2016
Č.j.: 30591/ENV/16, 1278/M/16

Vážený pane poslanče,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši interpelaci (ev.č. 891) ve věci „Skladování kalu z Ostravy na skládce v Čáslavi a jejich následná likvidace", která mi byla zaslána dopisem předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 29 dubna 2016 (č. j. PS2016/005231)

V prvé řadě bych rád zdůraznil, že Ministerstvo životního prostředí, jako odborný garant procesu odstraňování starých ekologických zátěží, zvolilo na základě dosavadních zkušeností z likvidace kalu z lokality OSTRAMO bezpečnější postup řešení této problematiky. Především to znamená, že s kaly bude nakládáno jako s odpadem. Další podmínkou MŽP je, že tyto odpady nebudou vyváženy do zahraničí.

A nyni mi dovolte, abych se vyjádřil k Vašim jednotlivým otázkám Na základě našich informací má být skládka společnosti AVE CZ v Čáslavi využívána pouze jako mezideponie upravených kalů které mají být poté odváženy na koncová zařízení k energetickému využiti. Na skládku bude ukládán pouze vytříděný materiál charakteru nadsítného podílu nevhodného pro energetické využití (odhadem cca 5 tis. tun s minimálním obsahem závadných látek)

K Vašim dalším otázkám Vám mi dovolte uvést následující skutečnosti.
 


Vážený pane poslanče,

rád bych Vás ujistil o tom, že projekt je a i nadále bude ze strany MŽP kontrokpván ve všech fázích realizace a že tudíž nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel

S úctou      -- podpis ministra --Vážený pan
Mgr. Jan Klán
poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha